Tjenesteavtale

Miljø Rent Nord AS

Gjelder for daglig renhold

Innholdsfortegnelse

1.Gyldighet

1.1 Ordinær kontraktsperiode

2. Oppdraget

2.1 Endringer av renholdsplan

2.2 Underleverandør

3. Krav til gjennomføring av oppdraget

3.1 Lønns- og arbeidsvilkår

3.2 Force Majeure

4. Økonomisk godtgjørelse for oppdraget

4.1Regulering av godtgjørelsen

4.2 Fakturering av oppdraget

5. Erstatningsansvar

6. Mangelfullt utført oppdrag

6.1 Mislighold

6.2 Heving av kontrakt ved vesentlig mislighold

7. Tvister

1. Gyldighet

1.1 Ordinær kontraktsperiode
Kontrakter inngått med Miljø Rent Nord AS har ingen bindings tid med mindre dette ikke er spesifisert i kontrakten, ønsker Oppdragsgiver å si opp kontrakten gjelder 3 måneders
oppsigelsestid som løpende starter fra første i påfølgende måned.

2. Oppdraget

2.1 Endringer av renholdsplan
Entreprenør forbeholder seg retten til å evaluere kontrakten etter en måneds renhold, dette for å kontrollere at tidene avsatt på gjeldene kontrakt stemmer med oppdragsgivers behov. I den forbindelse må partene i samarbeid sette seg ned å avgjøre om frekvens og tidsbruk er korrekt beregnet. Dersom det skulle være noen avvik i beregningene vil det bety at kontrakten kan justeres etter partenes samtykke.

2.2 Underleverandør
Entreprenør har anledning til å benytte underleverandør(er). Dette medfører ingen endring av entreprenørs forpliktelser overfor oppdragsgiver. Underleverandører som ikke naturlig følger kontrakten, skal godkjennes av oppdragsgiver før de kan benyttes. Slik godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

3. Krav til gjennomføring av oppdraget

Renholdsoppdraget skal gjennomføres i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter.

3.1 Lønns- og arbeidsvilkår
Entreprenør følger lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, etter gjeldende regler i allmenngjort tariffavtale.

3.2 Force Majeure
Ved force majeure fritas begge parter fra sine kontraktsforpliktelser frem til situasjonen
avklares. Ved force majeure skal den berørte part umiddelbart underrette den annen
part om:

  • gjeldende situasjon
  • antatt varighet
  • fortløpende tiltak for å bøte på konsekvensene

4. Økonomisk godtgjørelse for oppdraget

4.1 Regulering av oppdraget
Entreprenør forbeholder seg retten å regulere godtgjørelsen etter årlige lønns og pris indeks reguleringer.

4.2 Fakturering av godtgjørelsen
Renholdstjenesten faktureres fortløpende hver måned. Faktureringsdato er den tiende
inneværende måned med forfall på 14 dager.

5. Erstatningsmessig ansvar

Entreprenør er ansvarsforsikret med egenandel på 10.000,- kr. Forsikringen er gyldig for
skader opp til kr 10.000.000,-

6. Mangelfullt utført oppdrag

6.1 Mislighold
Det er å betrakte som mislighold når entreprenør ikke utfører en eller flere av punktene i
denne kontrakten, henviser til punkt 3.1.

6.2 Heving av kontrakt ved vesentlig mislighold
Ved vesentlig mislighold kan kontrakten heves med umiddelbar virkning.
Det betraktes som vesentlig mislighold dersom:

  • entreprenør grovt og/eller gjentatte ganger har overtrådt forholdet nevnt i punkt 6.1.
  • ved forhold som hører inn under straffelovens bestemmelser utført av en av partene
  • en av partene er insolvent

7. Tvister

Eventuelle tvister om forståelse eller gjennomføring av denne kontrakten søkes løst gjennom forhandlinger. Om ikke enighet oppnås mellom partene, søker man å oppnå løsning gjennom nøytral tredje part. Dersom en tvist bringes inn til avgjørelse rettslig eller ved voldgift, er partene forpliktet til å opprettholde sine forpliktelser, i henhold til kontraktens bestemmelser, frem til endelig avgjørelse i saken er truffet. Tilsvarende bestemmelser gjelder også dersom partene har opptatt forhandlinger før eventuell rettslig og/eller voldgiftsbehandling har startet opp. Hvis partene ønsker å avvikle oppdraget før enighet i tviste sak, må dette gjøres i henhold til punkt 6.2